Ondřej ze Všechrom Pečeť Ondřeje ze Všechrom

Hlavní stránka
Aktuálně

Archiv
článků

Historie
obce

Osadní
výbor

Všechromský
zpravodaj

Akce
fotogalerie


Mapy

Firmy
v obci

Důležité
kontakty

Zajímavé
odkazy

Sběrný
dvůr

OÚ Strančice
(oficiální web)

Zápisy výborů
a komisí obce

Audiozáznamy
zasedání ZO

Strančice info
(oficiální veřejná diskuze)

SNK Společně
(www.strancice.eu)

Rodinné centrum
LODIČKA

Napište nám...
Své náměty či připomínky
k obsahu stránek i činnosti osadního výboru můžete psát na info@vsechromy.cz.

Nacházíte se na oficiálních stránkách obce Všechromy (části obce Strančice), které spravuje Osadní výbor Všechrom

Jelikož dokumentů a aktualit na těchto stránkách neustále přibývá a jejich množství začalo přesahovat předpokládanou míru, čímž se trochu ztrácí jejich přehlednost, jsou nově přidané dokumenty a texty zvýrazňovány červeně.Aktuálně:

Svoz velkoobjemového odpadu
Svoz velkoobjemového odpadu se uskuteční v sobotu 19.9. od 9:05 do 10:00 hod. na návsi ve Všechromech, více informací na stránkách OÚ.


Svoz nebezpečného odpadu
Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 26.9. od 10:20 hod. na návsi ve Všechromech, více informací na stránkách OÚ.


Rekonstrukce silnice Otice-Všechromy + příprava kanalizace
Krajský úřad připravuje kompletní rekonstrukci silnice z Otic do Všechrom, a to v úseku od křižovatky v Oticích přes všechromskou náves až ke křižovatce se silnicí II/107 (u zrcadla).
Rozsah plánované rekonstrukce
Ve spolupráci s projektantem i s vedením obce se nám podařilo domluvit úpravy a doplnění navrženého dopravního značení:
Provedení "optické brzdy"
na příjezdu od Otic k odbočce k Europalivu

Doplnění značky"Pozor děti"
před návsí směrem od Otic

Doplnění ukazatele k dálnici a značky
"Pozor děti" před návsí směrem od zvoničky

Zajištění prostoru pro pohyb chodců ve zúžení
u čp.18 a doplnění ukazatele k dálnici

Navíc se díky této spolupráci podařilo dojednat provedení přípravy rozvodů splaškové kanalizace vč, přípojek v rámci rekonstrukce silnice tak, aby v budoucnu bylo možné kanalizaci podle schválené studie dokončit bez zásahu do zrekonstruovaného tělesa komunikace (který by samozřejmě během ochranné lhůty nebyl investorem povolen). Na tento "suchovod" nechala obec zpracovat projektovou dokumentaci, hlavní výkresy si můžete prohlédnout zde:

OTICE

VŠECHROMY
Ing. Pavel Soukup

Jízdní řády autobusu 469 od 1.9.2019:

Všechromy náves směr Říčany

Všechromy náves směr Strančice

Reklamace svozu odpadů
Od června 2019 se mění číslo určené pro reklamace svozů odpadů: volejte na 493 647 701

Stavební úpravy Hasičárny
Pro zájemce je k dispozici výtah z projektu stavebních úprav hasičárny:

V první fázi by se měla provést výměna všech oken a dveří vč. vrat a souvisejíí úpravy velikosti otvorů, a nátěr fasády. Druhá fáze zahrnující veškeré ostatní úpravy vč. zateplení fasády je v plánu v následujících letech podle finančních možností a případných dotací.
Ing. Pavel Soukup

"Chodník" od Billy
Billa Chodník od Billy Strančice do Všechrom byl bývalým vedením obce slibován už od března 2017, ani za víc než rok a půl do konce volebního období však nebylo schopno tuto stavbu připravit, natož zrealizovat. Novému vedení přenechalo pouze nedokončený projekt a rozjednané souhlasy jen některých vlastníků dotčených pozemků. Jelikož se pracovníkům OÚ nepodařilo získat souhlas majitelů posledního pozemku u Všechrom, chtěl projektant ukončit stezku naproti cestě ke hřbitovu a dál by chodci museli přes křižovatku až k vlečce po silnici. Mě se však podařilo oba vlastníky zkontaktovat a předjednat jejich souhlas, takže by stezka měla vést až k vlečce.
Tato stezka o šířce 1,5 m měla sloužit pouze pro chodce, a z neznámých důvodů na ní byl navržen ostrý zlom s nulovým poloměrem, přestože územní plán zde jasně vymezuje trasu se dvěma oblouky (na výkresu vyznačeno okrovou barvou). Jelikož projekt ještě není hotový, domluvil starosta Mgr. Trejbal s projektantem úpravu trasy, a protože policie údajně nesouhlasila s použitím 1,5 m široké stezky i pro cyklisty (což platná ČSN umožňuje), domluvil dále i její rozšíření po celé délce trasy na šířku 2,0 m. Nyní se tedy čeká na úpravu projektu, a také na vypracování návrhu smluv s vlastníky pozemků právníkem obce. Tyto smlouvy by se měly schvalovat na zasedání 17.6.2019.
Ačkoli bylo od počátku zřejmé, že tehdejší vedení obce přistoupilo na záměr stavby chodníku zřejmě hlavně proto, aby tím znemožnilo stavbu cyklostezky, která je obyvatelům Všechrom slibována už přes patnáct let, a byla by se stavbou chodníku v kolizi, nakonec zde pravděpodobně bude stezka pro chodce i cyklisty tak, jak byla od počátku slibována a jak je zanesena v platném územním plánu...
Ing. Pavel Soukup.

Chodníky
chodnikV blízké době se připravuje zpracování studie pro zlepšení bezpečnosti chodců i v naší části obce. Jelikož zpracovatel studie určitě nebude místní a tudíž nemůže znát všechna úskalí této problematiky ve Všechromech, připravil jsem ve spolupráci se zdejšími spoluobčany koncept, který bude sloužit jako podklad pro zpracování studie. Tento koncept byl použit i při jednáních s projektanty a investorem rekonstrukce silnice Otice-Všechromy, takže dotčené úseky by v rámci této rekonstrukce měly být opatřeny obrubníky tak, aby pak bylo možné bez zásahu do nové silnice provést chodníky či zpevněné plochy na okrajích vozovky.
Ing. Pavel Soukup

Sběrný dvůr
Do sběrného dvora AHV ve Svojšovicích lze nově zdarma ukládat m.j. i kompostovatelný odpad v přiměřeném množství. Více na stránkách OÚ.

Výstavba nové betonárny ve Všechromech
Ve středu 19.10.2016 se na stránkách OÚ Strančice objevilo oznámení o zahájení zjišťovacího řízení pro posouzení vlivu na životní prostředí pro novostavbu betonárny ve Všechromech. Betonárna by měla být umístěna v komerční zóně na poli pod starou cestou ke hřbitovu (přímo naproti pizzerii La Strada). Tento záměr by zcela jistě měl zásadní negativní dopad nejen díky vysoké prašnosti, ale zejm. díky nárůstu intenzity a nadměrnému hluku z dopravy těžkotonážnímy vozy na všech přístupových komunikacích, kudy by se přivážely suroviny pro výrobu betonu a rozvážela betonová směs na stavby. Vzhledem k tomu, že v oznámení záměru a jeho přílohách je řada neúplných, zavádějících či přímo nepravdivých údajů, které zcela zkreslují výsledný vliv záměru na okolní stavby, zejm. minimálně 10 násobně podhodnocený objem výroby a 20 násobně podhodnocená intenzita dopravy směrem na Všechromy a Strančice, použijeme všechny dostupné legální prostředky, abychom tomuto záměru zabránili.
Text oznámení s přílohami je zveřejněn na portálu informačního systému EIA pod kódem STC 2036
V pondělí 7.11.2016 jsme na Krajský úřad podali vyjádření veřejnosti podle zákona a petici s 234 podpisy proti realizaci záměru. Negativní vyjádření ke stavbě podala na kraj také MUDr. Horáková ze Všechrom a obec Strančice, zastupitelstvo k vyjádření připojilo dodatečně usnesení, ve kterém rovněž poukazuje za zásadní nedostatky záměru a požaduje řádné posouzení jeho vlivu na životní prostředí podle zákona 100/2001 Sb.
Krajský úřad na základě podaných námitek rozhodl, že záměr BUDE mít významný vliv na životní prostředí a BUDE posuzován podle zákona 100/2001 Sb., do podmínek zahrnul všechny podstatné argumenty, zejm. podhodnocení kapacity záměru a z toho plynoucích vlivů na ŽP a požaduje záměr posoudit i pro maximální teoretickou kapacitu zařízení...
Na konci června 2017 se však na stránkách cenia objevila dokumentace záměru, ve které se tvrdí, že i maximální kapacita celého zařízení bude řádově nižší, než kapacita míchačky (144 m3 namísto cca 1000 m3), což je naprostý nesmysl, ale na tuto záměrně řádově sníženou kapacitu byl opět celý záměr posouzen... Proto jsme opět podali připomínky proti tomuto záměrnému podhodnocování záměru.
Velmi zajímavý zdroj informací o paralelně připravovaném záměru stejné betonárny stejným investorem můžete najít na stránkách www.dobrejovicebezcenzury.cz. Tam jsou díky úsilí kolegy z dobřejovického zastupitelstva p. Sklenáře např. zcela jasně potvrzeny naše obavy ze záměrného podhodnocení záměru - v článku Reference Prahy 20 - Horní Počernice, kde došlo k následnému zvýšení kapacity na 11 násobek původně povolené (ovšem BEZ posuzování takto změněného vlivu na ŽP!!!)
Dne 8.11.2017 byl zveřejněn posudek dokumentace - samozřejmě kladný...
Veřejné projednání záměru proběhlo dne 13.12.2017 ve strančické sokolovně, zde je k dispozici kompletní zvukový záznam. Závěrečné stanovisko krajského úřadu mělo být podle zákona zveřejněno do 9.1.2018, stalo se tak až 22.8.2018. Stanovisko je podle očekávání souhlasné, ale v jeho podmínkách jsou zapracovány naše zásadní připomínky, což lze považovat za úspěch.
uzemiPodařilo se nám však zjistit, že investor si mezitím v tichosti zajistil na úřadě v Říčanech povolení k rozšíření sjezdu ze silnice k plánované betonárně a žádá odděleně od záměru i o povolení pro příjezdovou cestu, čímž se pravděpodoobně chce vyhnout posuzování vlivu dopravy z betonárny na této komunikaci na životní prostředí, které by v případě společného posouzení se záměrem betonárny nemohlo nikdy splnit hygienické limity. Pan Karásek z odboru dopravy však vydal povolení k rozšíření sjezdu bez vědomí vlastníků pozemku, na kterém se má stavba umístit, a řízení o příjezdové komunikaci vede pouze se žadatelem, tedy bez vlastníků sousedních pozemků, které by stavbou mohly být dotčeny. Proti oběma pochybením jsme podali opravné prostředky, které pan Karásek zamítl, proto jsme v obou případech podali (v květnu 2018) odvolání ke krajskému úřadu. První odvolání krajský úřad potvrdil, usnesení p. Karáska zrušil a vrátil věc k novému projednání, o druhém odvolání zatím nerozhodl... Pan Karásek (mimochodem sedí v kanceláři s p. Doušou) si však stále vede svou, a tak po třech měsících nečinnosti opět vydal stejné usnesení, patrně spolu se žadatelem doufají, že nás to nejpíš přestane bavit. My to ale neděláme pro zábavu, proto jsme samozřejmě podali další odvolání a věc se znovu vrátila na Krajský úřad, který rozhodnutí opět zrušil a nakonec rozhodl o účastenství žadatelů sám. V zákonné lhůtě jsme pak ve spolupráci s právní kanceláří podali jako účastníci řízení námitky proti vydání povolení stavby příjezdové cesty. Dva a půl měsíce poté vydal p. Karásek i přesto stavební povolení na příjezdovou cestu, ve kterém podle očekávání všechny námitky zamítl, ty naše samozřejmě s naprosto absurdním odůvodněním, proto jsme v zákonné lhůtě podali odvolání, na kterém opět spolupracovala právní kancelář Frank Bold. Namísto postoupení podaných odvolání nadřízenému orgánu (bylo jich více) se p. Karásek rozhodl k poměrně neobvyklému kroku, a sám svoje vlastní rozhodnutí zrušil. Před vydáním nového povolení jsme opět podali námitky, protože do spisu nebyl doplněn žádný z chybějících podkladů. Nyní čekáme na jeho další rozhodnutí, ve kterém by údajně měl vytýkané nedostatky v plném rozsahu napravit...
Mezitím však na obec přišla dokumentace pro vlastní stavbu betonárny ke společnému řízení se žádostí o vyjádření obce k navrhovanému záměru. Obec vydala žadateli nesouhlasné stanovisko, ve kterém uvedla hlavní nedostatky záměru.
Ing. Pavel Soukup

Daně z nemovitostí
Pro rok 2020 už konečně platí nová vyhláška o koeficientech daní z nemovitostí, kterou připravil finanční výbor pod vedením Ing. Kudrnové. Návrh vychází z mých předchozích návrhů zamítnutých zastupitelstvem pod vedením staroty Šindeláře, pouze daně z obytných domů snižuje jen v přidružených částech obce, aby výše daní odrážela rozdílné úrovně občanského vybavení a jejich dostupnost pro obyvatele Strančic a okolních částí obce. Do obecního rozpočtu by tak po dlouhých letech měly konečně dorazit slibované vyšší daně ze skladových a podnikatelských hal, a současně se znatelně ulaeví občanům bydlícím v okolních částech obce.
Pavel Soukup

Nebezpečná křižovatka
Osadní výbor se již od února 2012 snaží o zajištění zvýraznění dopravního značení v křižovatce silnic II/107 a III/1015 na okraji Všechrom (směrem na Strančice), kde díky nestandardní situaci dochází velmi často k dopravním nehodám způsobeným většinou nedáním přednosti v jízdě. Veškeré snahy OV v tomto směru však vždy narazily na absolutní nezájem dotčených úřadů, ve většině případů přímo na odpor a vymýšlení absurdních výmluv a nesmyslných argumentů. Vzhledem k tomu, že ani zástupce ombudsmana (JUDr. Křeček) nedokázal zaujmout k věci nestranný postoj a podnět uzavřel s tím, že úřady údajně postupovaly správně, zdálo se, že nezbývá, než se smířit s daným stavem a raději dál dávat přednost vozidlům přijíždějícím od Strančic, než riskovat čelní střet. Poslal jsem však ještě stížnost na JUDr. Křečka přímo ombudsmanovi JUDr. Varvařovskému, který sice potvrdil závěry svého zástupce, nicméně zaurgoval údajně přislíbené provedení vodorovného značení v křižovatce a 7.11.2013 silničáři konečně provedli alespoň přerušovanou vodicí čáru a příčnou čáru souvislou, což už samo o sobě zlepší poměry v křižovatce. Vzhledem k vývoji dosavadních jednání to lze považovat za velký úspěch. Po 3 měsících mi znenadání přišel ještě další dopis od JUDr. Křečka, ve kterém mi sděluje, že náprava ve věci byla zjednána, jakoby to byla jeho zásluha. Více informací najdete v archivu.
Jak se však ukazuje, naše obavy, že toto opatření nebude dostatečné a bez značky upozorňující na místo častých dopravních nehod ještě před křižovatkou bude k nehodám docházet dále, se potvrzují (viz. foto)
Protože provedené vodorovné značení po dvou letech provozu zcela vymizelo, obrátila se jedna z obyvatelek Všechrom přímo na správu silnic se žádostí a zajištění nápravy. Správce komunikace jí sice odpověděl, že náprava nežádoucího stavu je v rukách policie a odboru dopravy v Říčanech, ale sám inicioval jednání a po několika dnech se na místě objevila firma provádějící nové vodorovoné značení. Nejdřív se sice na vozovce objevil jen zcela nesmyslný přechod pro chodce vedoucí ze škarpy do škarpy, bez jakéhokoliv svislého značení, bez jakéhokoliv povolení, a pak byla obnovena i vymizelá přerušovaná vodicí čára, ale po několika dnech byla zebra obroušena a vodorovné značení bylo doplněno i o příčné čáry, vodicí čáry a dokonce i značky Dej přednost v jízdě nakreslené na vozovce. Později se ukázalo, že přechod zde byl nakreslen na základě zmateného pokynu úředníků, kteří si jak je vidět s úředními postupy moc hlavu nelámou, což je v souvislosti s předchozími články o přechodech pro chodce dost zvláštní...
A jelikož k nehodám zde dochází stále velmi často, obrátil jsem se s žádostí o radu na advokátní kancelář, která potvrdila, že jsem vyčerpal všechny dostupné zákonné prostředky a radí mi, abych podal žádost znovu, tentokrát ale doplněnou o důkazy o dopravních nehodách a podpořenou peticí občanů. Na petici se však sešlo jen pár podpisů, proto by šance na úspěch byly zřejmě opět minimální. Mezitím se mi však podařilo domluvit s vedením silničářů, kteří teď mají namísto krajského úřadu na starosti přípravu stavby obchvatu Všechrom, že plánovaný kruhový objezd nechají postavit v předstihu před vlastní stavbou obchvatu, čímž by se problém s neustálými nehodami definitivně vyřešil. Více v následujícím článku "Obchvat Všechrom".
Ing. Pavel Soukup

Obchvat Všechrom
O získání smysluplných informací o připravované stavbě obchvatu Všechrom (přeložky silnice II/107) jsem se marně snažil už v letech 2008 ÷ 2010. Jelikož všechny tehdejší výmluvy zadavatele i projektanta už dávno pominuly a o této stavbě se začalo v poslední době mluvit v Tehově, pokusil jsem se po delší odmlce opět získat nějaké informace. Jenže Krajský úřad (jako zadavatel a investor) se vymluvil, že předal celou přípravu zakázky silničářům a ti v té době taky mnoho nevěděli, protože dostali zadáno jen zpracování studie a tu už odevzdali. Dozvěděli jsme se tedy alespoň to, že se už nepočítá s "malým" obchvatem dolů pod most pod tratí, jak je zakreslen v územním plánu Strančic, ale s celou přeložkou kolem sila a dále přes Tehov až na Černokosteleckou. Jelikož přípravné práce byly prakticky na mrtvém bodě, navázal jsem v létě 2017 se silničáři osobní kontakt a podařilo se mi domluvit, že ve spolupráci s krajským úřadem zajistí v předstihu před vlastní stavbou obchvatu alespoň stavbu kruhového objezdu v místě stávající nebezpečné křižovatky a do té doby zajistí zpřehlednění křižovatky navrženým dopravním značením. Příprava kruhového objezdu jde však zatím velmi pomalu, v tuto chvíli je hotová studie proveditelnosti a čeká se na schválení zadání projektové dokumentace, úprava dopravního značení mi byla opětovně přislíbena začátkem září 2019. Podle informací ze začátku března 2020 se právě připravuje dokumentace pro územní rozhodnutí.
Ing. Pavel Soukup

Vodovod Všechromy
V létě 2017 byla zahájena stavba vodovodního řadu ve Všechromech. Protože informací o této stavbě dostávají obyvatelé Všechrom od vedení obce naprosté minimum, přináším zde informace, které se mi podařilo postupně získat.

1. Projekt: v projektové dokumentaci zveřejněné na internetovém portálu si můžete prostudovat nejen vlastní trasu vodovodu, ale i najít svou vlastní přípojku (nejlépe si projít v každé etapě přípojek tabulku D.1, kde si podle adresy najdete číslo své přípojky..)
2. Postup výstavby: v původním harmonogramu zveřejněném na stránkách obce si už nemůžete najít, kdy se má provádět vodovod ve vaší ulici, protože byl v průběhu výstavby změněn, ale naštěstí byl zároveň zveřejněn i nový harmonogram (čísla řadů jsou převzata z projektové dokumentace, přípojky se provádí současně s hlavními řady).
3. Financování: podle rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace má stavba vodovodu stát 7,5 mil. Kč, z toho dotace činí 6,4 mil. Kč a z obecního rozpočtu má být hrazeno 1,1 mil. Kč.
4. Poplatky: za přípojky SE NIC NEPLATÍ, ani za připojení na vodovod, rozhodně NIKOMU NEDÁVEJTE ŽÁDNÉ PENÍZE!!! (POZOR, po obci už chodí falešní výběrčí a požadují zaplacení částky 25.000,- Kč za provedení přípojky...); poplatky může vybírat pouze obec, a to jen za zhodnocení pozemků možností připojit se (bez ohledu na to, zda máte nebo nemáte přípojku) a navíc pouze na základě obecně závazné vyhlášky schválené až po kolaudaci vodovodu!
5. Rozsah stavby: v rámci stavby by vám měla být přivedena přípojka k plotu vašeho pozemku, část přípojky na vašem pozemku si musíte zajistit a uhradit sami (vč. případné vodoměrné šachty i přívodu ze šachty do domu).
Jak se ale ukázalo, vodovod nebyl naprojektován do celé obce, protože v projektu končí u přejezdu vlečky a k domům č.p. 31 a 69 (u křižovatky na Strančice) ani k pizzerii není počítáno s přípojkou, přestože se při přípravě projektu o nich jednalo. V současné době se tedy připravuje II. etapa výstavby vodovodu, ve které by měl být dotažen i do této části.
Na červnovém zasedání (2018) však starosta Šindelář poprvé přiznal, že vodovod nám ještě min. dva roky nebude k ničemu, protože nemůže být zkolaudován a zprovozněn, dokud nebude posílen vodojem Bartošky. Tato podmínka je obsažena ve stavebním povolení vydaném už v roce 2015, ale starosta místo toho, aby obyvatele Všechrom o této nepříjemné skutečnosti informoval, strašil je už v dubnu 2017 nutností zasílat na OÚ kopie dokladů o vyvážení žump, což by ve skutečnosti mělo být potřeba nejdříve o tři roky později (tedy od roku 2020)...
Ing. Pavel Soukup

Zklidnění dopravy ve Všechromech
O různá opatření vedoucí ke zklidnění dopravy ve Všechromech žádáme vedení obce již řadu let, většina z nich byla s různými výmluvami zamítnuta a u těch slíbených zůstalo většinou jen u slibů (nesplněných). Na základě mnoha žádostí, urgencí a výmluv nakonec přijala rada obce usnesení R-15-26-13, kterým "ukládá starostovi zadat zpracování dopravní studie se zaměřením na zklidnění dopravy pro celé Všechromy". Pak se ale pět měsíců nedělo nic, kontrolní výbor ani starosta na mé výzvy nijak nereagovali. Až na výzvu osadního výboru odpověděl starosta dopisem, ve kterém slibuje studii zadat. To však trvalo dalších 10 měsíců a výsledkem je pouze potvrzení toho, na co poukazujeme už řadu let (potřeba snížení rychlosti na 30 km/hod, instalace zpomalovacích prahů, nebezpečná chůze ve zúžených profilech bez chodníků - avšak bez nástinu řešení, atd.). Studie je zveřejněna na základě mé žádosti na webových stránkách obce, kde si ji můžete prostudovat.
Na březnovém zasedání ZO (2017), kde se tato studie probírala, přislíbili pánové Hrdlička a Šindelář, že zóna 30 bude provedena v horizontu týdnů, max. měsíců (v závislosti na rozpočtové rezervě), zpomalovací prahy po dokončení vodovodu...
Zatím se ale ve Všechromech v tomto směru neděje nic, ani na internetu nejsou žádné náznaky toho, že by někdo tato opatření začal projednávat s příslušnými orgány. Podle další informace podané starostou Šindelářem předsedovi OV by se navržená opatření měla realizovat všechna až po dokončení vodovodu...
Ani to se však nestalo, ale nakonec budou potřebná opatření z větší části realizována v rámci rekonstrukce silnice Otice-Všechromy. O jejich podobě teď společně s novým vedením obce jednáme s projektantem stavby.
Ing. Pavel Soukup

Stezka Všechromy - Strančice
Obecní úřad Strančice slibuje občanům Všechrom již skoro dvacet let vybudování stezky pro chodce a cyklisty spojující Všechromy a Strančice. Protože jednání o vybudování stezky podél hlavní silnice, jak je zanesena v územním plánu už 16 let, se dostala do slepé uličky, navrhla v roce 2008 Ing. Žemličková využít prozatímně (do vyřešení situace) původní polní cestu od zatáčky pod zemědělským statkem Jandových přes pole k bývalému drážnímu domku, odkud vede do Strančic zpevněná cesta (dál po Strančicích se sice musí kus cesty po silnici, ale nebezpečnost tohoto úseku je nesrovnatelně menší v porovnání s hlavní silnicí k dálnici). Tato polní cesta byla sice odstraněna a rozorána před desítkami let, ale většina pozemků, které cestu tvořily, byla stále zanesena v katastru a převážná část z nich byla v majetku obce.
Obnovení cesty bylo zaneseno do návrhu nového územního plánu a na přelomu let 2009 a 2010 byla obecním úřadem v místě vybudována nová štěrková komunikace za 1,2 mil. Kč. Byla však provedena velmi neodborně, protože jí chybělo jakékoli odvodnění (příkop), takže brzy byla při silnějších deštích poničena a od té doby se její stav stále zhoršuje, navíc byly na cestě provedeny dva ostré zlomy (s nulovým poloměrem), které jsou nebezpečné při jízdě na kole dolů, a při jízdě nahoru se musí překonat úsek mezi nimi s téměř dvojnásobným sklonem oproti navazujícím úsekům, což je zejména pro méně zdatné cyklisty a s ohledem na kvalitu povrchu často nad jejich síly.
Osadní výbor se proto opakovaně obracel na vedení obce s návrhy na řešení situace (viz. zápisy z jednání OV), vedení obce však všechny jeho návrhy ignorovalo. Zastupitelstvo obce pak zamítlo návrh Z-12-01-02 na zaoblení zlomů, návrh Z-14-01-06 na zařazení odvodnění stezky do rozpočtu 2014 nebyl nikdy splněn a návrh Z-15-02-12 na podání žádosti o bezúplatný převod státních pozemků pod stezkou byl zastupitestvem zamítnut s odůvodněním, že tam žádná oficiální komunikace není a tedy nejsou splněny zákonné podmínky pro převod. Proto jsem podal zastupitelstvu další návrh Z-15-03-14 na zajištění dodatečného povolení pro tuto černou stavbu, starostovi zastupitelé ho však opět zamítli.
Nezbylo tedy, než se obrátit na policii s oznámením o provedení nepovolené stavby. Policie věc prošetřila a předala k řešení Městskému úřadu v Říčanech, kde ho dostal do rukou Ing. Douša z odboru dopravy a ten na základě ústního jednání s p. Šindelářem a Ing. Černým řízení zastavil jen proto, že mu oba svorně tvrdili, že tato cesta zde odjakživa byla a obecní úřad prý provedl jen opravu jejího povrchu. Pan Douša si ani jednu z těchto nehorázných lží nijak neprověřil, přestože součástí spisu je mnoho důkazů o opaku. Samozřejmě jsem obratem podal odvolání (25.2.), krajský úřad rozhodnutí o zastavení řízení zrušil a vrátil věc k novému projednání, přičemž p. Doušovi vytkl celou řadu porušení zákona. Jelikož MěÚ v Říčanech na toto rozhodnutí nijak nereagoval a nevydal v zákonné lhůtě žádné rozhodnutí ve věci, ani neučinil jiný úkon, podal jsem na něj ke Krajskému úřadu stížnost na nečinnost. Jak se ale ukázalo, moje trpělivost s porušováním lhůt úřady je jen o vlas kratší, než vlastní praxe úřadů v této věci, a tak mi hned druhý den přišlo Oznámení o zahájení řízení, ačkoli ve stanovisku kraje se uvádí, že se již vydávat nemá a má se pokračovat v řízení, jakoby bylo řádně zahájeno. Ke skutečnostem uvedeným v oznámení jsem obratem podal své stanovisko.
Ing. Douša nakonec podle očekávání i přes všechny poskytnuté informace opět řízení zastavil s identickým odůvodněním jako v únoru, a tak nezbylo než opět podat další odvolání. Krajský úřad opět rozhodnutí Ing. Douši zrušil se stručným shrnutím, že "usnesení trpí nedostatkem skutkových zjištění, je nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost, usnesení nedává smysl, který by svědčil o skutkových a právních důvodech, které pohnuly správní orgán k vydání usnesení". Ing. Douša i potřetí řízení zastavil, v tomto řízení jsem však už nebyl účastníkem, proto jsem tuto informaci získal až na základě vlastní žádosti. Na postup úřadu jsem tedy podal další stížnost na nečinnost, kterou Krajský úřad opět shledal oprávněnou, rozhodnutí Ing. Douši zrušil a celou věc nepovolené stavby odebral MěÚ v Říčanech a přikázal ji MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.
Úřad v Brandýse však nasadil celé kauze korunu, protože jeho postup byl ještě absurdnější. Nejdřív celou věc odložil s odůvodněním, že neshledal žádné stavby či stavební úpravy, které by vyžadovaly povolení, na mou stížnost na tento postup nereagoval. Až na základě mé stížnosti na nečinnost následném zásahu Krajského úřadu odpověděl opakovaným odložením podnětu. Na základě mé další stížnosti na tento postup odebral Krajský úřad spis i tomuto úřadu, po třech měsících vyhodnotil mou stížnost jako oprávněnou a vrátil spis do Brandýsa k řádnému dokončení obou řízení. Brandýský úřad však nejprve vydal usnesení, kterým mě vyloučil z řízení, a poté obě řízení ukončil s odůvodněním, že předmětná stavba neexistuje. Přitom tento kocourkovský závěr učinil na základě místního šetření ve věci "nepovolené stavby komunikace"
, při kterém ohledal tuto "komunikaci" ale žádnou "stavbu" nenašel... Větší absurdnost si asi lze těžko představit, proto jsem na radu krajského úřadu podal na jeho postup další stížnost, kterou však krajský úřad poté zamítl.
Obrátil jsem proto s podnětem na veřejného ochránce práv, jeho zástupce JUDr. Křeček však vůbec nezahájil šetření ve věci. Jelikož odůvodnění tohoto rozhodnutí je zcela nesmyslné, podal jsem přímo ombudsmance stížnost i na jeho postup. Moje stížnost však bohužel skončila opět v rukou JUDr. Křečka, který ji zamítl se zcela absurdním odůvodněním, že tato komunikace v době jejího vzniku sice stavbou byla, ale teď prý už není... Má potom smysl se v tomto absurdistánu o něco snažit...?
Ing. Pavel Soukup

Komu vadili cyklisti...? Už víme!
Jednou z mála možností cestování na kole po zpevněné cestě, kde jezdí minimum aut nebo žádná, byla do minulého roku silnice z Jažlovic přes zavřený most přes D1 na Předboř. Jenže někomu zde zřejmě vadil pohyb cyklistů natolik, že nainstalované betonové zábrany (celkem 4 za sebou v úseku dlouhém 750 m!) nechal posunout těsně k sobě tak, aby žádnou z nich nemohl cyklista projet ani objet. Obecní úřad navíc nechal u odbočky na Sklenka nainstalovat železnou závoru. O množství cyklistů využívajících tuto trasu svědčí pěšina uježděná v poli kolem zábrany jen několik dní po instalaci závory...
Komu cyklisti natolik leží v žaludku, že kvůli nim poslal na místo těžkou techniku a nechal zábrany přesunout, jsem zjistil až na jaře 2015, kdy jsem všem 3 dotčeným úřadům podal žádost o zprovoznění komunikace pro cyklisty. Zde jsou žádosti a reakce příslušných úřadů: Obecní úřad Strančice, Krajský úřad stč. kraje, Odbor dopravy MěÚ v Říčanech. Za vším tedy opět stojí Ing. Douša z Říčan. Jak si tento pán představuje, že se dá "převést" kolo (navíc třeba s přívěsem pro dítě) přes takovéto šikany, které jsou navíc rozmístěny po silnici v délce 3/4 kilometru, to lze jen těžko pochopit... Protože jeho vyjádření jako obvykle obsahuje kromě nesmyslů a neúplných informací i lži (žádná značka Zákaz vjezdu tam není), podal jsem žádost o poskytnutí doplňujících informací.
Z odpovědi úřadu jsem se opět nic moc nedozvěděl, jen že rozhodnutí o uzavření mostu i pro cyklisty vzešlo z místního šetření a není nijak odůvodněno. Protože pohár mé trpělivosti přetekl, podal jsem na radu vedoucí Kanceláře starosty na Ing. Doušu stížnost Útvaru interního auditu. Vyřízení stížnosti se ujal tajemník MěÚ Ing. Mařík, který ji zamítl jako nedůvodnou. Jelikož se ve své odpovědi nevypořádal se žádným z uvedených pochybení Ing. Douši, podal jsem stížnost na nadřízený orgán. Jelikož ani Krajský úřad nevyřídil mou stížnost ani zčásti, podal jsem v této věci podnět Veřejnému ochránci práv. Podnět se však opět dostal do rukou JUDr. Křečkovi, který podle očekávání neshledal v postupu úřadu žádné pochybení, a tak se kruh opět uzavřel.
Ze získaných dokumentů však vyplynulo, že most má být uzavřen pro "veškerou dopravu mimo pěší", což ale ve skutečnosti není díky několika betonovým zátarasům sahajícím až do příkopů a uzamčené ocelové závoře. Proto jsem odboru dopravy podal stížnost na neoprávněné omezení provozu na pozemní komunikaci s nadějí, že to konečně přinese nějaký efekt. Na další Doušovu odpověď, už ani nemělo smysl jakkoli reagovat, a protože most byl během prodlouženého říjnového víkendu (na výročí vzniku ČSR) skutečně zbourán, a na stránkách Středočeského kraje není k nalezení žádná informace o něm od roku 2014, podal jsem krajskému úřadu žádost o informaci, co vlastně bude dál.
Krajský úřad mi na podzim 2016 sdělil, že na místě bude brzy vybudován nový most, jehož projektová příprava je v plném proudu a předpokládaný termín zahájení stavby je v první polovině roku 2017, což byla po dlouhé době velmi dobrá zpráva. Nakonec byla stavba mostu zahájena v listopadu 2017, zde je k dispozici projektová dokumentace vč. souvisejících dokumentů.
Ing. Pavel Soukup

Cyklotrasy
Takhle vypadají některé úseky značených cyklotras a cyklostezek v obci Strančice. Jedná se o cyklotrasu 0020 směrem na Mnichovice, cyklostezku 0065 směrem na Všechromy a cyklotrasu 0065 z Předboře směrem do Nebřenic (jiné cyklotrasy v obci nejsou.
Proto jsem poslal vedení obce výzvu k zajištění oprav a údržby komunikací, po kterých jsou vedeny značené cyklotrasy, aby se po nich vůbec dalo jezdit. Obecní úřad mi však odpověděl pouze sdělením, že rada obce vzala mou výzvu na vědomí - bez jakéhokoli výsledku...
Po více než půl roce svitla naděje v podobě oznámení o uzavírce cesty Na Vráž směrem na Mnichovice pro motorová vozidla, které se znenadání objevilo na stránkách OÚ. Z "upřesňujících" informací poskytnutých na základě podané žádosti však vyplynulo, že se jedná o budování silnice u Čečerávky a s opravou stezky nemá nic společného. Ani dočasná uzavírka této komunikace není pro cyklisty žádným vítězstvím, protože stezka je zatím stále nesjízdná. Ale snad se díky tomu jednou podaří prosadit uzavírku trvalou, díky které nebudou auta tuto cestu dál ničit, a bude možné ji opravit pro chodce a cyklisty. To by se ale muselo zabránit i objíždění zátarasu auty přes pole...
Pavel Soukup

Stopka na přejezdu
O úpravu dopravního značení přejezdu vlečky ve Všechromech na hlavní silnici se v osadním výboru snažím už od roku 2006, zatím však bezúspěšně. I odrazové zrcadlo jsme si museli namontovat sami svépomocí (se svolením správce vlečky).
Jelikož v poslední době se u tohoto přejezdu stále častěji objevovaly hlídky Policie ČR, které namísto zajišťování pořádku a ochrany obyvatel jen buzerují a prudí (číhají na řidiče schovaní za stromy a pak je nahání, když nezastaví na stopce a vybírají tučné pokuty), poslal jsem na ně stížnost na odbor vnitřní kontroly Policejního prezídia. Moc jsem od toho nečekal, vzhledem k tomu, jak celá naše policie funguje, ale je to alespoň nějaký pokus o obranu. Podle očekávání moje stížnost propadla policejním sítem až do Mnichovic, kde ve skutečnosti celý problém vzniká. Jejich neobyčejně stupidní a demagogická odpověď už je hodně za hranicí únosnosti a vyjadřuje silné pohrdání právy občanů. Proto jsem se obrátil s dotazem na poradnu Otevřené společnosti na téma Policie jako služba veřejnosti. Na odpověď jsem čekal celých dlouhých 5 měsíců, ale výsledek za to čekání rozhodně nestál - prý se mám s policajty domluvit ústně (jakoby to někdy pomohlo).
Faktem však je, že od té doby jsem zde policejní hlídku nepotkal ani jednou a sirény v noci taky utichly. Zatím...
Ing. Pavel Soukup

Chodník
O obstrukcích obecního úřadu ve věci stavby chodníku u novostaveb na severu Všechrom bylo řečeno i napsáno už mnoho (např. v článku Výstavba chodníků v obci v archivu nebo ve Všechromském zpravodaji. Na základě petice rozhořčených občanů byla tato akce po 6 letech od podání první žádosti zařazena do rozpočtu obce na rok 2013. Jelikož za rok nestihli vyřídit ani stavební povolení, byla přesunuta do rozpočtu na rok 2014 (bod č. 1). Stavební povolení bylo vydáno v červenci 2014, v říjnu byl ve výběrovém řízení vybrán zhotovitel stavby (R-14-22-03). Jelikož se od té doby nic nedělo (kromě opětovného přesunutí akce do rozpočtu na rok 2015), dotázal jsem se starosty proč nebyla stavba dosud zahájena, namísto smysluplné odpovědi jsem však dostal jen tento přihlouplý dopis, který sice obsahuje pravdivé informace, ale ty nijak nesouvisejí s mým dotazem ani nijak nevysvětlují 6 měsíční nečinnost úřadu v této věci.
A tak uplynul další rok a z úřadu v této věci nikdo nehnul ani prstem. V březnu byl zastupitelstvem schválen rozpočet na rok 2016, který je vypracován tak neprůhledně, že z něj nelze vyčíst, jestli je v něm tato investice zahrnuta nebo ne. Starosta Šindelář nás však na zasedání ujišťoval, že v rozpočtu tato stavba je a že letos bude zrealizována.
Na zasedání v září 2016 však v rámci veřejné diskuze prohlásil, že tento chodník se realizovat nebude, protože je řada důležitějších staveb na které úřad bude potřebovat peníze. Takže opět lež střídá lež...
Paradoxní je, že za tu dobu (od prvního zařazení akce do rozpočtu na rok 2013) stihlo vedení obce zrealizovat ve Strančicích hned několik chodníků po sobě, a to od rozhodnutí o jeho provedení přes veškerou přípravu, výběr firmy až po realizaci a předání hotového díla. Je potom vůbec možné o takovém starostovi mluvit slušně...?
Ing. Pavel Soukup

Návrhy osadního výboru na zvýšení bezpečnosti chodců a dětí
Osadní výbor vypracoval začátkem roku 2015 a poté předložil vedení obce 3 návrhy na zvýšení bezpečnosti chodců a dětí v kritických místech Všechrom. Tyto návrhy byly předloženy k veřejné diskuzi a upraveny na základě připomínek:

Přechod pro chodce u bývalé školy

Pruh pro chodce a zklidnění dopravy na návsi

Přechod pro chodce u trafostanice
Zde jsou stanoviska policie a odboru dopravy k předloženým návrhům. Na jejich základě rozhodla v říjnu 2015 rada obce usnesením R-15-26-13 o zpracování dopravní studie na zklidnění dopravy ve Všechromech. Studie byla nakonec vypracována bez účasti osadního výboru až v únoru 2017, nicméně potvrzuje oprávněnost našich požadavků a výčet problémů v oblasti dopravy je v ní ještě širší, od té doby se však neděje nic, viz. článek Zklidnění dopravy ve Všechromech.

Otevírací doba pošty
Otevírací doba strančické pošty byla po mnoha změnách zřejmě konečně ustálena na snadno zapamatovatelném schématu:
Pondělí:08:00 - 11:00,13:00 - 18:00
Úterý:08:00 - 11:00,13:00 - 17:00
Středa:08:00 - 11:00,13:00 - 18:00
Čtvrtek:08:00 - 11:00,13:00 - 17:00
Pátek:08:00 - 11:00,13:00 - 17:00
Pro ověření aktuálnosti však doporučujeme využít raději přímo stránek České pošty.

Oficiální diskuzní stránka na Facebooku

V souladu s našimi volebními programy (ANO 2011, SNK s podporou ODS) jsme založili novou otevřenou diskuzní skupinu na www.facebook.com/groups/stranciceinfo. Tato stránka by měla sloužit jako oficiální informační a diskuzní kanál mezi obyvateli Strančic vč. přidružených obcí a zastupitelstvem obce. Rádi bychom, aby se do skupiny zapojili i zastupitelé vládnoucí strany, pokusíme se proto prosadit její schválení i zastupitelstvem a zapojení co nejvíce zastupitelů, úspěch této snahy vám však zaručit nemůžeme, proto se každopádně budeme maximálně snažit otevřít komunikaci aspoň vlastními silami.
Naším cílem je, aby se touto cestou mohl kdokoli z obyvatel Strančic zeptat zastupitelů na to, co ho zajímá (proč hlasoval tak či onak, co vedení obce chystá apod.), aby mohl vznést podnět k řešení (kde vybudovat chodník, přechod apod.), upozornit na problém (poškozené značky, díra v silnici, nebezpečné místo) a aby zároveň mohli o těchto věcech diskutovat i ostatní. Také bychom zde chtěli zveřejňovat ankety k otázkám, o kterých se teprve bude rozhodovat, abychom znali názor obyvatel na nejrůznější veřejné záležitosti a mohli tak prosazovat skutečný názor veřejnosti a tím plnit princip zastupitelské demokracie.
Přihlašte se proto do této skupiny a pošlete pozvánky svým přátelům ze Strančic, ať tato stránka co nejlépe odráží názor zdejších obyvatel.
Za opoziční zastupitele Pavel Soukup.

Propadlá vozovka
Po více než dvouletém boji se mi podařilo dosáhnout opravy propadlé vozovky u výjezdu z benzínové pumpy, kde po rozšíření silnice v rámci stavby komerčního areálu pod hřbitovem byl hlavní jízdní pruh silnice od dálnice směrem na Strančice převeden vodorovným značením do místa, kde byla nově rozšířená část silnice napojena na silně pokleslý okraj původního výjezdu z pumpy, ve kterém byl odvodňovací kanál. Ten se po provedení nového značení ocitl uprostřed jízdího pruhu. Odbor dopravy MěÚ v Říčanech velmi vytrvale a tvrdošíjně odmítal zajistit nápravu takto zprasené stavby, přestože je to jeho zákonná povinnost v rámci státního stavebního dohledu, případně kolaudačního řízení, a neváhal přitom zcela otevřeně a opakovaně lhát. Případ se dostal až k veřejnému ochránci práv, jehož zástupce předvedl další sérii neuvěřitelných obstrukcí, ale nakonec se mi podařilo boj ustát a po zvolení nové ochránkyně dovést případ do úspěšného konce.
Více o této vleklé kauze najdete v archivu.
Ing. Pavel Soukup.

Anketa
Vážíme si vašich názorů, protože tyto stránky jsou určeny pro vás a vaši lepší informovanost. Abychom získali i zpětnou vazbu, umístili jsme na tyto stránky anketu (v levém sloupci), ve které je možné vyjádřit svůj názor na obsah a přínos těchto stránek. První negativní hlas ("Nejsou k ničemu") přišel podle očekávání z počítače na OÚ Strančice (IP 80.188.116.232). V neděli 29.1. se však ubohost některého z odpůrců zveřejňování nezkreslených informací o práci našich úředníků projevila skutečně naplno, protože zneužil svého připojení přes mobilní síť O2 a celé odpoledne se bavil neustálým odpojováním a znovupřipojováním k síti (tím získá pokaždé jinou IP adresu a může hlasovat opakovaně) a stále dokola hlasoval pro "žlutou" odpověď (téměř 3 hodiny). Jeho vytrvalost je skutečně obdivuhodná. Kéž by dokázal s podobným nasazením pracovat pro blaho obce a veřejnosti ...
Pro reálnou představu o výsledcích ankety je proto třeba odečíst těchto 76 zfalšovaných hlasů.

Archiv článků
V tomto archivu jsou umístěny starší, nicméně mnohdy ještě stále aktuální články, které byly v minulosti umístěny na této stránce. Jedná se zejména o ukončené kauzy, které však stále vypovídají o stavu veřejné správy, společnosti, ale i naší činnosti a podobně.